6 mln zł ze środków unijnych na realizację innowacyjnego projektu.

Odlewnia Kutno uzyskała 6 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteli­gentny Rozwój na realizację innowacyjnego projektu.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie in­nowacji procesowej w postaci zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościen­nych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej za­awansowanymi technikami kontroli jakości.

Nastąpi to poprzez realizację badań przemy­słowych i eksperymentalnych prac rozwojo­wych z zakresu metalurgii i odlewnictwa, ob­róbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz kompu­terowych systemów eksperckich opartych o wykorzystanie elementów AI. Finalnym efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie kom­pletny i zweryfikowany proces technologiczny obejmujący etapy wstępnej kontroli jakości odlewów surowych, kompleksowo nadzoro­wanej i monitorowanej obróbki mechanicznej komponentów żeliwnych wraz z recyklingiem odpadów oraz ich finalnej inspekcji wymiaro­wej. Główny rezultat projektu zaspokoi potrzeby związane z obecnie wykorzystywanymi i plano­wanymi do zastosowania w praktyce produk­cyjnej technologiami. Ponadto, technologie te stanowią odpowiedź na potrzeby rynkowe ar­tykułowane przez branżę motoryzacyjną oraz producentów pojazdów i maszyn specjalnych – umożliwią one bowiem realizację produkcji skomplikowanych geometrycznie i cienko­ściennych odlewów żeliwnych, wytwarzanych z żeliwa szarego i sferoidalnego na drodze odle­wania do form bentonitowych oraz późniejszej obróbki mechanicznej, połączonej z kontrolą jakości, co w pełni zamknie cykl wytwarzania.

Przedmiotowa innowacja procesowa pozwoli nie tylko na radykalną poprawę efektywności kosztowej obecnie realizowanych procesów technologicznych, ale przede wszystkim na re­alizację procesu produkcji całkowicie nowego asortymentu wyrobów, dedykowanego branży motoryzacyjnej oraz producentom pojazdów i maszyn specjalnych, wytwarzanych „na goto­wo” tj. obrobionych mechanicznie do finalnej postaci.

Innowacja procesowa obejmować będzie swoim zakresem następujące etapy:

  1. Kontrola jakości odlewów surowych bę­dąca w niektórych przypadkach operacją końcową, realizowaną przed wysyłką odle­wów do klienta lub operacją pośrednią, w ramach której odlewy będą kwalifikowane do operacji obróbki skrawaniem.
  2. Transport odlewów z węzła kontroli jakości do etapu obróbki mechanicznej.
  3. Obróbka mechaniczna odlewów suro­wych realizowana „na gotowo”.
  4. Recykling odpadów w postaci wiórów bę­dących produktem ubocznym obróbki skrawaniem.
  5. Finalna kontrola jakości, w tym m.in. iden­tyfikacja kształtu i wymiarów obrobionych części.

 

Szacowany budżet projektu

Całkowity koszt projektu: 13 262 386,88 zł

Przyznana dotacja: 6 096 009,76 zł

EnglishGerman