PROJEKTY UNIJNE

Staramy się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, dlatego inwestujemy w nowoczesne maszyny i rozwiązania. Skutecznie pozyskujemy na ten cel środki unijne.

Opracowanie i uruchomienie zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościennych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej zaawansowanymi technikami kontroli jakości.

CEL PROJEKTU

Opracowanie innowacji procesowej w postaci zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościennych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej zaawansowanymi technikami kontroli jakości.

W ramach projektu opracowana zostanie unikalna linia pilotażowa obejmująca:

 1. Proces końcowej kontroli jakości odlewów surowych realizowany z wykorzystaniem metody NDT-RAM („Non-Destructive Tests – Resonant Acoustic Method”), która pozwoli na automatyczną detekcję wad wewnętrznych i powierzchniowych oraz ocenę poprawności realizacji procesu sferoidyzacji.
 2. Proces kwalifikacji odlewów surowych do etapu obróbki mechanicznej, w którym opracowane w ramach Projektu urządzenie umożliwi realizację automatycznej identyfikacji wad wewnętrznych typu pęknięcia, pustki, zapiaszczenia, porowatości i nieciągłości, które do tej pory były odkrywane dopiero podczas obróbki mechanicznej realizowanej u klienta.
 3. Proces obróbki mechanicznej odlewów w ramach, którego detale zgodne, wolne od wad wewnętrznych, będą automatycznie pobierane i umieszczane w polu roboczym gniazda obróbczego CNC, a następnie obrabiane przy zastosowaniu:
  • systemów oceniających i prognozujących zużycie narzędzi,
  • rozwiązań monitorujących stabilność obróbki,
  • urządzeń mierzących energochłonność procesu,
  • innowacyjnych, będących przedmiotem patentu, narzędzi wyposażonych w system tłumienia drgań,
  • ekologicznego systemu chłodzenia.
 4. Proces odzysku materiału odpadowego w postaci wiórów będących produktem ubocznym obróbki mechanicznej, realizowany na drodze oczyszczania, prasowania oraz ponownego przetopu.
 5. Proces finalnej kontroli jakości obejmującej identyfikację kształtu i wymiarów obrabianych przedmiotów, wykonywanej z zastosowaniem technologii skanowania 3D.

EFEKTY PROJEKTU

Wdrożenie innowacji procesowej do działalności gospodarczej Odlewni Kutno zaowocuje następującymi rezultatami wpływającymi na proces produkcji komponentów z żeliwa szarego i sferoidalnego, realizowany na drodze odlewania i obróbki mechanicznej:

 1. Redukcja drgań.
 2. Wydłużenie trwałości ostrza.
 3. Poprawa stabilności procesu.
 4. Redukcja zużycia energii.
 5. Wzrost jakości struktury geometrycznej powierzchni obrabianych detali.

Przełoży się to bezpośrednio na:

 1. Eliminację ryzyka skierowania wadliwych odlewów do operacji obróbki mechanicznej realizowanej na zewnątrz.
 2. Ograniczenie kosztów reklamacji.
 3. Redukcję ciągnionych kosztów wytwarzania wadliwego odlewu.
 4. Wzrost wykorzystania odpadów produkcyjnych.

13 262 386,88 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 096 009,76 zł

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych z zastosowaniem inteligentnego systemu informacyjno-decyzyjnego

CEL PROJEKTU

 • opracowanie innowacyjnego procesu produkcji żeliwa sferoidalnego o podwyższonych właściwościach przy jednoczesnym podniesieniu jakości produkcji przez wczesne wykrywanie i przyśpieszenie reakcji na odstępstwa procesowe.
 • produkcja z materiałów umożliwiających redukcję kosztów i łatwiejszą obróbkę
 • poprawa parametrów środowiskowych wytwarzania.

Innowacyjny proces produkcji żeliwa sferoidalnego zwiększy konkurencyjność Odlewni Kutno na rynku odbiorców odlewów z żeliwa sferoidalnego, dzięki gwarancji zachowania wysokiej i powtarzalnej jakości.

EFEKTY PROJEKTU

 • zwiększony udział żeliwa sferoidalnego w produkcji Odlewni Kutno.
 • oszczędność na zużyciu surowców – nowy proces produkcyjny będzie wymagał mniejszego dodatku sferoidyzatora
 • wzrost produktywności dzięki skróceniu czasu obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego

Nowy produkt dzięki lepszym właściwościom mechanicznym znajdzie zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym, choć może być również wykorzystany w przemyśle maszynowym, kolejowym czy energetycznym.

Poprzez wdrożenie systemu informacyjno-decyzyjnego zapewniona zostanie kontrola jakościowa na wszystkich etapach procesu odlewniczego, co umożliwi prawie natychmiastową reakcję na wykryte defekty i eliminację źródła problemu, a tym samym przyczyni się do redukcji kosztów produkcji.

7 905 542,98 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 360 651,82 zł

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Opracowanie i uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0

CEL PROJEKTU

Zastąpienie klasycznych procesów jednostkowych wytwarzania odlewów żeliwnych procesami wykorzystującymi narzędzia INDUSTRY 4.0.

W ramach zadań opracowane zostaną:

 • metodyka wykorzystania skanowania 3D jako wsparcia dla modelowania numerycznego, tworzenia i kontroli zużycia oprzyrządowania odlewniczego oraz kontroli jakości odlewów,
 • inteligentny system wizyjny do eliminacji wadliwych form z ciągu technologicznego,
 • stacja przerobu mas umożliwiająca wytwarzanie masy bentonitowej o założonych, zmodyfikowanych parametrach z wykorzystaniem systemów akwizycji i analizy danych w czasie rzeczywistym oraz odzyskiem surowca na poziomie około 95%,
 • system zalewania, transportu form i odbioru odlewów po operacji wybijania w celu wykonania wysokodokładnych odlewów,
 • hybrydowy system obróbki mechanicznej odlewów działający w oparciu o kontrolę geometrii, realizowaną w trakcie operacji szlifowania i gratowania.

W projekcie zrealizowane zostaną 3 etapy badań przemysłowych, 5 etapów prac rozwojowych oraz 1 etap prac przedwdrożeniowych.

EFEKTY PROJEKTU

W ramach prac realizowanych w projekcie opracowana zostanie wieloaspektowa innowacja procesowa w odniesieniu do technologii wytwarzania odlewów żeliwnych, odlewanych w formach bentonitowych, obejmująca etapy: przygotowania i recyklingu (ponownego wykorzystania) masy formierskiej, projektowania wytwarzania i kontroli jakości form, ich zalewania, transportu odlewów oraz obróbki końcowej odlewów (szlifowania) wraz z kontrolą ich jakości.

Efekty projektu zostaną bezpośrednio wdrożone w działalności Odlewni Kutno oraz przewiduje się możliwość udzielania licencji innym przedsiębiorstwom z branży odlewniczej, niestanowiących dla Odlewni bezpośredniej konkurencji.

26 190 990,98 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

10 775 470,00 zł

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Odlewnia Kutno aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym w zakresie przygotowania projektów badawczych i rozwojowych. Naszymi partnerami naukowymi są Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Odlewnictwa.

 

Rozwijane koncepcje dotyczą zarówno innowacji produktowej np. w zakresie żeliwa sferoidalnego, jak i innowacji procesowej zmierzającej do poprawy procesu technologicznego np. masy formierskie, czy roboty szlifierskie.

EnglishGerman