Odlewnia Kutno sponsorem 46. Święta Róży Kutno 2020

  W dniach 4-6 września 2020 w Kutnie po raz kolejny odbyła się największa w Polsce Ogólnopolska Wystawa Róż – 46. Święto Róży.  Odlewnia Kutno, była jednym ze sponsorów wydarzenia, a także wykonawcą nagród w Ogólnopolskich Konkursach Różanych.

  Przepiękne statuetki zostały wykonane przez pracownika naszej firmy: Pana Aleksandra Wójcika, za co serdecznie mu dziękujemy.

  Mamy nadzieję, że spędziliście ten czas wspaniale i zdecydujecie się świętować razem z nami również w przyszłym roku.

  Do zobaczenia!

   6 mln zł ze środków unijnych na realizację innowacyjnego projektu.

   Odlewnia Kutno uzyskała 6 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteli­gentny Rozwój na realizację innowacyjnego projektu.

   Przedmiotem Projektu jest opracowanie in­nowacji procesowej w postaci zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościen­nych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej za­awansowanymi technikami kontroli jakości.

   Nastąpi to poprzez realizację badań przemy­słowych i eksperymentalnych prac rozwojo­wych z zakresu metalurgii i odlewnictwa, ob­róbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz kompu­terowych systemów eksperckich opartych o wykorzystanie elementów AI. Finalnym efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie kom­pletny i zweryfikowany proces technologiczny obejmujący etapy wstępnej kontroli jakości odlewów surowych, kompleksowo nadzoro­wanej i monitorowanej obróbki mechanicznej komponentów żeliwnych wraz z recyklingiem odpadów oraz ich finalnej inspekcji wymiaro­wej. Główny rezultat projektu zaspokoi potrzeby związane z obecnie wykorzystywanymi i plano­wanymi do zastosowania w praktyce produk­cyjnej technologiami. Ponadto, technologie te stanowią odpowiedź na potrzeby rynkowe ar­tykułowane przez branżę motoryzacyjną oraz producentów pojazdów i maszyn specjalnych – umożliwią one bowiem realizację produkcji skomplikowanych geometrycznie i cienko­ściennych odlewów żeliwnych, wytwarzanych z żeliwa szarego i sferoidalnego na drodze odle­wania do form bentonitowych oraz późniejszej obróbki mechanicznej, połączonej z kontrolą jakości, co w pełni zamknie cykl wytwarzania.

   Przedmiotowa innowacja procesowa pozwoli nie tylko na radykalną poprawę efektywności kosztowej obecnie realizowanych procesów technologicznych, ale przede wszystkim na re­alizację procesu produkcji całkowicie nowego asortymentu wyrobów, dedykowanego branży motoryzacyjnej oraz producentom pojazdów i maszyn specjalnych, wytwarzanych „na goto­wo” tj. obrobionych mechanicznie do finalnej postaci.

   Innowacja procesowa obejmować będzie swoim zakresem następujące etapy:

   1. Kontrola jakości odlewów surowych bę­dąca w niektórych przypadkach operacją końcową, realizowaną przed wysyłką odle­wów do klienta lub operacją pośrednią, w ramach której odlewy będą kwalifikowane do operacji obróbki skrawaniem.
   2. Transport odlewów z węzła kontroli jakości do etapu obróbki mechanicznej.
   3. Obróbka mechaniczna odlewów suro­wych realizowana „na gotowo”.
   4. Recykling odpadów w postaci wiórów bę­dących produktem ubocznym obróbki skrawaniem.
   5. Finalna kontrola jakości, w tym m.in. iden­tyfikacja kształtu i wymiarów obrobionych części.

    

   Szacowany budżet projektu

   Całkowity koszt projektu: 13 262 386,88 zł

   Przyznana dotacja: 6 096 009,76 zł

   EnglishGerman